Warunki korzystania

Warunki użytkowania

Nasza organizacja, znana jako “Firma” lub “my” lub “nas”, świadczy odrębne usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i pokrewne (określane jako “Usługa”) za pośrednictwem specjalnego oprogramowania i strony internetowej (znanej jako “Strona”). Osoby korzystające z Usługi nazywają się “Użytkownikami”, “ty” lub “twój”. Reguły określone w tych “Warunkach korzystania” (“Warunki”) regulują dostęp i korzystanie Użytkowników ze Strony i Usług. Przed skorzystaniem ze Strony, Użytkownicy muszą zaakceptować te Warunki.

Ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z tymi Warunkami, ponieważ regulują one Twoje korzystanie ze Strony i Usług. Twój dostęp, rejestracja, pobieranie, udostępnianie lub jakiekolwiek inne korzystanie ze Strony lub z jakichkolwiek skryptów oprogramowania, które udostępniamy, by umożliwić korzystanie ze Strony, oznacza Twoją zgodę na te Warunki i naszą Politykę prywatności, którą możemy aktualizować w każdej chwili. Jeśli korzystasz ze Strony po wprowadzeniu zmian w tych Warunkach, uważa się, że zaakceptowałeś zaktualizowane warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, prosimy, nie klikaj przycisku “AKCEPTUJ” i nie korzystaj ze Strony.

1. Wykorzystanie strony internetowej i Usług

Jeśli zgadzasz się z warunkami i postanowieniami przedstawionymi tutaj, jesteś upoważniony do korzystania ze strony internetowej w celu korzystania z Usług w sposób niewyłączny. Jednak należy zauważyć, że Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji lub zmiany strony internetowej lub Usług, w tym wycofania jakiegokolwiek aspektu lub całkowitości strony internetowej i/lub Usług lub usunięcia lub zmiany dostępnego przez stronę internetową lub Usługi treści, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystając z Usług lub Strony internetowej, zgadzasz się, że Firma może weryfikować, czy Użytkownicy spełnili swoje Zobowiązania i Gwarancje, ale nie jest to obowiązkowe. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że Użytkownicy spełniają te wymagania lub za zapobieganie korzystaniu z Usług lub Strony internetowej przez osoby, które tych wymagań nie spełniają. To Twoja odpowiedzialność, aby ocenić i zdecydować, czy chcesz wchodzić w interakcje z trzecimi stronami. Jeśli odkryjesz jakiekolwiek naruszenia Zobowiązań i Gwarancji, proszę zgłoś je Firmie.

Ograniczenia

Bez uszczerbku dla sekcji 1, nie możesz i nie pozwolisz na to, aby jakakolwiek trzecia strona: (a) przeprowadzała inżynierię wsteczną lub próbowała znaleźć kod źródłowy Witryny lub Usług; (b) używała Witryny lub Usług w sposób naruszający dowolne obowiązujące prawo lub przepis, w tym, ale nie tylko, zamieszczając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przenosząc jakiekolwiek nielegalne lub obraźliwe materiały; (c) kopiowała, modyfikowała lub tworzyła prace pochodne Witryny, Usług lub treści jakiejkolwiek Witryny lub Usług; (d) próbowała wyłączyć lub obejść jakiekolwiek mechanizmy zabezpieczeń lub kontroli dostępu Witryny lub Usług; (e) projektowała lub pomagała w projektowaniu oszustw, eksploitów, oprogramowania automatyzującego, botów, haków, trybów lub jakichkolwiek innych nieautoryzowanych oprogramowań stron trzecich do modyfikowania lub ingerowania w Witrynę lub Usługi; (f) używała Witryny lub Usług lub kontaktowała się z innymi Użytkownikami w celu naruszania dowolnego obowiązującego prawa lub przepisu; (g) próbowała uzyskać nieuprawniony dostęp do Witryny lub Usług, innych kont Użytkowników, zdefiniowanych poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci podłączonych do Witryny lub Usług; a (h) zbierała lub w inny sposób zbierała informacje o Użytkownikach bez ich zgody.

In addition to the provisions of Section 3 above, the User gives express consent to the Company to provide the User with marketing materials and newsletters (the “Marketing Materials and Newsletters”) by any means available, including via email, text and SMS messages, fax, post, automated dialing services or any other means, all in accordance with the Company’s sole discretion from time to time, and to receive such Marketing Materials and Newsletters.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Prywatność

Zgadzasz się nie przechowywać, gromadzić ani w jakikolwiek inny sposób zatrzymywać i wykorzystywać żadnej treści dostarczonej przez Serwis i Witrynę bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Firmy. Dodatkowo, uznajesz, że Firma może w określonych okolicznościach przechowywać, gromadzić lub w jakikolwiek inny sposób zatrzymywać i wykorzystywać dowolną treść i publiczne dane, w tym informacje, które mogą potencjalnie identyfikować Ciebie lub innego Użytkownika lub Partię Trzecią, lub opisywać Twoje zainteresowania osobiste. Firma ma prawo korzystać z takiej treści i publicznych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak opisano w Polityce Prywatności Firmy. Pomimo postanowień § 1, Firma nie sprawdza, nie weryfikuje, nie popiera ani w żaden sposób nie waliduje jakiejkolwiek treści lub publicznych danych. Użytkownik, który zamieszcza, przesyła, udostępnia lub w jakikolwiek inny sposób czyni takie treści lub dane publicznie dostępnymi, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nie, w tym za jakiekolwiek informacje stron trzecich i wymagane zgody. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z braku przestrzegania powyższych zasad, a Ty wyrażasz zgodę na zwolnienie Firmy z wszelkich szkód i strat wynikających z powyższego.

6. Połączenia zewnętrzne

Strona internetowa lub Serwis mogą zawierać łącza lub inne treści powiązane z witrynami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub produktami pochodzącymi od osób trzecich. Firma nie ma kontroli nad taką treścią i nie stanowi żadnych reprezentacji dotyczących takiej treści lub jakichkolwiek informacji dostarczonych lub przesyłanych za pośrednictwem takiej treści lub w inny sposób dostarczonych przez osoby trzecie.

7. Ograniczenia użytkowania

Działalność komercyjna jest zabroniona na stronie internetowej i Serwisach (chyba że Firma wyraźnie zezwoli na łączenie użytkowników z partiami trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy. Strona internetowa i Serwisy nie mogą być używane przez żadną pojedynczą osobę ani organizację do rekrutowania na rzecz innej strony internetowej, pozyskiwania lub kontaktowania się z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawierania umów lub w jakimkolwiek innym celu niezwiązanym z działalnością firmy bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Zgadzasz się, że nie będziesz używać Serwisów i Strony internetowej do kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania ani sprzedaży żadnemu innemu Użytkownikowi bez jego wyraźnej zgody, chyba że zezwala na to niniejsza Umowa.

8. Wyłączenia odpowiedzialności

Firma dokłada każdych rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę strony internetowej oraz usług. Jednak żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym, mimo że staramy się używać metod, które zapewnią ochronę Twoich informacji osobistych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie przez Ciebie z Witryny i Usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Firma dostarcza Witrynę i Usługi w stanie „TAKIM JAKIE SĄ” i „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, bez jakiejkolwiek gwarancji w jakiejkolwiek formie. Firma wyraźnie wyłącza wszelkie domniemane lub ustawowe gwarancje w jakiejkolwiek formie w związku z Witryną i Usługami, w tym, między innymi, gwarancje tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, braku naruszenia praw własności intelektualnej, obiegu handlowego lub wartości wydajności.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie gwarantuje wartości, jakości, zgodności ani żadnego innego aspektu Stron Trzecich, Produktów ani innych informacji dostarczanych, konsumowanych lub w inny sposób udostępnianych (zwanymi dalej w tej sekcji: „Funkcjami”). Każda Funkcja odpowiada wyłącznie odpowiedniej Stronie Trzeciej lub Użytkownikowi korzystającemu z niej lub korzystającemu z Usług lub Witryny. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może działać, gdy zostanie wykryte jej niedopełnienie, zgodnie z własnym uznaniem, jak to opisano w niniejszych Warunkach. Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz być narażony na treści lub inne informacje, które są niedokładne, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla Ciebie.

10. Rozmaite

Dowolne roszczenie przeciwko Firmie musi zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiego roszczenia. W przypadku stwierdzenia nieważności jakiejkolwiek postanowienia niniejszych Warunków, takie postanowienie zostanie zastąpione wykonawczym postanowieniem, które najbardziej zbliża się do skutku oryginalnego postanowienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Nic w niniejszych Warunkach nie tworzy żadnej agencji, zatrudnienia, spółki joint venture ani relacji partnerskiej między Tobą a Firmą lub umożliwia Ci działanie w imieniu Firmy. O ile nie będzie wyraźnie napisane w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całą umowę między Firmą i Tobą odnoszącą się do przedmiotu niniejszej umowy.