Podmienky používania

Podmienky používania

Naša organizacija, známa ako „Spoločnosť“ alebo „nus“ alebo „me“, poskytuje špecifické marketingové, reklamné, promočné a s pribuznými službami (nazývanými ako „Služby“) cez náš určený softvér a webové stránky (známe ako „Webová stránka“). Tí, ktorí používajú Službu, sú nazývaní „Užívatelia“, „ty“ alebo „váš“. Pravidlá uvedené v týchto „Podmienkach používania“ („Podmienky“) riadia, ako Užívatelia môžu pristupovať k Webovej stránke a Službám a ako ich môžu používať. Pred používaním Webovej stránky musia Užívatelia akceptovať tieto Podmienky.

Je dôležité, aby ste tieto Podmienky dôkladne preskúmali, pretože riadia vaše používanie Webovej stránky a Služieb. Vaše prístupy, registrácie, sťahovania, zdieľania alebo akékoľvek iné použitie Webovej stránky, alebo použitie akýchkoľvek skriptového softvéru, ktorý poskytujeme, aby bola Webová stránka dostupná alebo použiteľná, naznačuje váš súhlas s týmito Podmienkami a našou Zásadou ochrany osobných údajov, ktoré môžeme aktualizovať kedykoľvek. Ak budete pokračovať v používaní Webovej stránky po akýchkoľvek zmenách v týchto Podmienkach, bude sa predpokladať, že ste akceptovali aktualizované podmienky. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím, neklikajte na “ACCEPT“ a zdržte sa používania Webovej stránky.

1. Používanie webovej stránky a služieb

Ak súhlasíte s uvedenými podmienkami, máte oprávnenie využívať webovú stránku a služby výlučne v neexkluzívnom režime. Treba však poznamenať, že spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravy, aktualizácie alebo zmenu webovej stránky alebo služieb, vrátane zrušenia akéhokoľvek aspektu alebo celej webovej stránky a/alebo služieb alebo odstránenia alebo úpravy akéhokoľvek obsahu prístupného prostredníctvom webovej stránky alebo služieb, podľa jej uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri používaní služieb alebo webovej stránky súhlasíte s tým, že spoločnosť môže overiť, či užívatelia splnili svoje záväzky a záruky, ale nie je to povinné. Spoločnosť nie je zodpovedná za zabezpečenie, aby užívatelia tieto požiadavky splnili alebo aby zabránila tým, ktorí to nesplnia, používať služby alebo webovú stránku. Je to vaša zodpovednosť, aby ste posúdili a rozhodli sa, či sa budete stýkať s tretími stranami. Ak objavíte akékoľvek porušenia záväzkov a záruk, nahlaste to spoločnosti.

Obmedzenia

Bez toho, aby to vylučovalo článok 1, nesmiete ani nesmiete dovoliť tretím stranám: (a) inžinierneho odvodenia alebo pokus o zistenie podkladového kódu Webovej stránky alebo služieb; (b) používať Webovú stránku alebo Služby v porušení akéhokoľvek platného zákona alebo predpisu, vrátane, ale nie výhradne, publikovať, zdieľať alebo inak prenášať akýkoľvek nelegálny alebo urážlivý materiál; (c) kopírovať, modifikovať alebo vytvárať odvodené diela z Webovej stránky, Služby alebo obsahu akéhokoľvek zo stránok alebo Služieb; (d) pokusiť sa vypnúť alebo obísť akýkoľvek bezpečnostný alebo prístupový mechanizmus Webovej stránky alebo Služieb; (e) navrhnúť alebo pomáhať pri navrhovaní podvodov, explozívnej softvéru, automatizácie softvéru, botov, hackov, módov alebo akéhokoľvek iného neoprávneného softvéru tretích strán na modifikáciu alebo zasahovanie do Webovej stránky alebo Služieb; (f) používať Webovú stránku alebo Služby alebo komunikovať s inými používateľmi pre akýkoľvek účel, ktorý porušuje akýkoľvek platný zákon alebo predpis; (g) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k Webovej stránke alebo Službám, k iným používateľským účtom, ako je definované nižšie, alebo k iným zariadeniam, počítačovým systémom, telefónnym systémom alebo sieťam pripojeným k Webovej stránke alebo Službám; a (h) získavať alebo zberať informácie o používateľoch bez ich súhlasu.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Zasebnost

S strani podjetja ni dovoljeno shranjevati, zbirati ali kako drugače ohraniti in uporabiti vsebine, ki jih zagotavljajo storitve in spletna stran brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Poleg tega se strinjate, da lahko podjetje, po svoji izključni presoji, zbira, shrani ali kako drugače ohrani in uporabi katero koli vsebino in javne podatke, vključno z informacijami, ki bi lahko osebno identificirale vas ali drugega uporabnika ali tretjo osebo, ali ki opisujejo vaše osebne interese. Podjetje ima pravico uporabljati takšne vsebine in javne podatke v skladu z veljavnimi zakoni, kot je podrobneje opisano v politiki zasebnosti podjetja. V skladu z določili 1. odstavka pa podjetje ne preverja, potrjuje, ne odobrava in ne veljavnoresno potrjuje nobene takšne vsebine ali javnih podatkov. Uporabnik, ki objavlja, nalaga, deli ali na kakršen koli drug način naredi na voljo takšno vsebino ali javne podatke, nosi polno odgovornost zanje, vključno s potrebnimi soglasji in informacijami tretjih oseb. Podjetje ne bo odgovorno za kakršne koli izgube ali škodo, ki izhajajo iz neupoštevanja zgornjih določil, in se strinjate, da boste podjetje odpustili in z njim zaščitili pred kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz navedenega.

6. Zunanje povezave

Spletna stran ali storitve lahko vsebujejo povezave ali druge vsebine, ki jih povezujejo z drugimi spletnimi stranmi, oglaševalci, založniki ali izdelki tretjih oseb. Podjetje nima nadzora nad temi vsebinami in ne zagotavlja nobene predstavitve o takšnih vsebinah ali katerih koli informacijah, ki se posredujejo ali prenašajo prek takšnih vsebin ali drugače zagotovijo s katerim koli tretjim subjektom.

7. Omejena uporaba

Poslovne prizadevanja niso dovoljena prek spletne strani in storitev (razen če podjetje izrecno dovoljuje povezovanje uporabnikov s tretjimi osebami) brez izrecnega pisnega soglasja podjetja. Spletna stran in storitve jih ne smejo uporabljati posameznik ali organizacija za napotitev na drugo spletno mesto, zaposlovanje, oglaševanje ali stik z uporabniki za namene dela, ki ni povezano s podjetjem, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja. Strinjate se, da storitve in spletno stran ne boste uporabljali za stik, oglaševanje, nagovarjanje ali prodajo drugemu uporabniku brez izrecnega soglasja, razen če je drugače dovoljeno v teh pogojih.

8. Vypovedné doložky

Spoločnosť robí rozumné úsilie na zabezpečenie bezpečnosti svojej technológie na Webových stránkach a službách. Avšak, žiadna technológia nie je úplne bezpečná. Preto aj keď sa snažíme používať obchodne akceptovateľné metódy na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Okrem výslovne uvedeného v týchto podmienkach, vaše použitie Webových stránok a služieb je na vašom vlastnom rozhodnutí a riziku. Webové stránky a služby sú poskytované na báze “AKO JE” a “AKO SÚ DOSTUPNÉ” bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť výslovne vylučuje akékoľvek implicitné alebo zákonné záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa Webových stránok a služieb, vrátane bez obmedzenia záruk pre titul, predajnosť, vhodnosť na určitý účel, nezasahovanie do vlastníckych práv, konanie v súlade, alebo prínosov konania.

9. Obmedzenie záväzkov

Spoločnosť nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu, alebo akýkoľvek iný aspekt tretích strán, produktov, alebo akejkoľvek ďalšej informácie, poskytnutej, konzumovanej, alebo inak dostupnej (o ktorej sa tu hovorí ako o “Funkciách”). Akákoľvek Funkcia je pod zodpovednosťou príslušnej tretiej strany alebo používateľa, ktorá ju používa v súlade so službami alebo Webovými stránkami, ako je to vhodné. Spoločnosť nezaväzuje sa kontrolovať takúto zhodu a môže konať, ak sa odhalí nezhoda, v súlade s jej výlučným uvážením, ako je to opísané v týchto podmienkach. Chápete a súhlasíte s tým, že môžete byť vystavený obsahu alebo iným informáciám, ktoré sú nepresné, pohoršujúce, nevhodné pre deti, alebo inak nevhodné pre vás.

10. Razno

Zoper podjetje je mogoče vložiti kateri koli zahtevek le v enem (1) letu od datuma nastanka takega zahtevka. Če se katera koli določba teh pogojev izkaže za neizvršljivo, se ta določba nadomesti z izvršljivo določbo, ki najbolj učinkovito doseže učinek izvirne določbe, preostale določbe teh pogojev pa ostanejo v celoti veljavne in učinkovite. Nič v teh pogojih ne ustvarja kakršnega koli agencijskega, zaposlitvenega, skupnega podviga ali partnerskega razmerja med vami in podjetjem ali vam ne omogoča delovanja v imenu podjetja. Razen kot je lahko izrecno navedeno v teh pogojih, te pogoji predstavljajo celotno soglasje med podjetjem in vami v zvezi s predmetom tukaj.