Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onze organisatie, bekend als de “Company” of “ons” of “wij”, biedt onderscheidende marketing-, advertentie-, promotie- en gerelateerde diensten (aangeduid als de “Service”) via onze aangewezen software en website (bekend als de “Website”). Degenen die de Service gebruiken worden “Gebruikers”, “u” of “uw” genoemd. De regels die in deze “Voorwaarden” (“Voorwaarden”) worden uiteengezet, bepalen hoe Gebruikers toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de Website en Diensten. Voordat Gebruikers de Website gebruiken, moeten ze deze Voorwaarden accepteren.

Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden zorgvuldig doorleest, omdat ze uw gebruik van de Website en de Diensten bepalen. Uw toegang, registratie, download, delen of enig ander gebruik van de Website, of het gebruik van enige software-scripts die wij ter beschikking stellen om de Website beschikbaar of bruikbaar te maken, geeft aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid, dat we op elk moment kunnen bijwerken. Als u de Website blijft gebruiken na wijzigingen in deze Voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat u de bijgewerkte voorwaarden hebt geaccepteerd. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, klik dan alstublieft niet op “ACCEPTEREN” en maak geen gebruik van de Website.

1. Gebruik van de Website en de Diensten

Als u akkoord gaat met de hier vermelde algemene voorwaarden, bent u gemachtigd om de Website te gebruiken en de Diensten op een niet-exclusieve manier te benutten. Let er echter op dat het bedrijf het recht behoudt om de Website of Diensten aan te passen, bij te werken of te wijzigen, inclusief het stopzetten van een aspect of het geheel van de Website en/of Diensten, of het verwijderen of wijzigen van de toegankelijke inhoud via de Website of Diensten, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij het gebruik van de Diensten of Website gaat u ermee akkoord dat het bedrijf kan verifiëren of gebruikers aan hun Verplichtingen en Garanties hebben voldaan, maar dit is niet verplicht. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verzekeren dat gebruikers aan deze vereisten voldoen of voor het voorkomen dat gebruikers die dat niet doen, de Diensten of Website gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om te evalueren en te beslissen of u wilt interactie hebben met externe partijen. Als u enige schendingen van de Verplichtingen en Garanties ontdekt, meld deze dan bij het bedrijf.

Beperkingen

Zonder afbreuk te doen aan Sectie 1, mag u niet en mag u geen enkele derde partij toestaan om (a) de onderliggende code van de Website of Services te reverse-engineeren of te proberen te vinden; (b) de Website of Services te gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of beledigend materiaal; (c) de Website, Services of inhoud van een van de Website of Services te kopiëren, te wijzigen of afgeleide werken te maken; (d) te proberen elke beveiligings- of toegangscontrolemechanisme van de Website of Services uit te schakelen of te omzeilen; (e) cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi of andere ongeautoriseerde software van derden te ontwerpen of bij te dragen aan het ontwerpen om de Website of Services te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Services te gebruiken of in contact te komen met andere gebruikers voor elk doel dat in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving; (g) te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website of Services, andere gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of andere apparaten, computersystemen, telefoonsystemen of netwerken die verbonden zijn met de Website of Services; en (h) informatie over gebruikers te verzamelen of anderszins te verzamelen zonder hun toestemming.

The Company is the owner of all worldwide rights, titles, and interests in: (a) the Website and Services, enhancements, derivatives, bug fixes, or improvements to the Website and Services; and (b) trade names, trademarks, and logos of the Company, and such rights shall remain solely with the Company at all times. All references in these Terms or any other communications to the sale, resale, or purchase of the foregoing shall mean only the right to use the Website and Services pursuant to these Terms.

5. Privacy

U gaat ermee akkoord om geen inhoud geleverd door de Diensten en Website op te slaan, te verzamelen of anderszins te behouden en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Bovendien erkent u dat het Bedrijf naar eigen goeddunken alle inhoud en openbare gegevens mag opslaan, verzamelen of anderszins mag behouden en gebruiken, inclusief informatie die u of een andere Gebruiker of Derde Partij persoonlijk kan identificeren of uw persoonlijke interesses kan beschrijven. Het Bedrijf heeft het recht om dergelijke inhoud en openbare gegevens te gebruiken in overeenstemming met eventuele relevante wetten, zoals gedetailleerd in het Privacybeleid van het Bedrijf. Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 1 onderzoekt, verifieert, onderschrijft of valideert het Bedrijf dergelijke inhoud of openbare gegevens niet. De gebruiker die dergelijke inhoud of openbare gegevens post, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar stelt, neemt de volledige verantwoordelijkheid hiervoor, inclusief enige informatie van derden en de benodigde toestemmingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van het niet naleven van het bovenstaande en u gaat ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren en te beschermen tegen eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het bovenstaande.

6. Externe verbindingen

De Website of Diensten kunnen links of andere inhoud bevatten die verband houden met websites, adverteerders, uitgevers of producten van derden. Het Bedrijf heeft geen controle over en biedt geen voorstellingen met betrekking tot dergelijke inhoud of informatie die wordt verstrekt of verzonden via dergelijke inhoud, of anderszins geleverd door een derde partij.

7. Beperkt gebruik

Zakelijke ondernemingen zijn niet toegestaan via de Website en Diensten (tenzij het Bedrijf expliciet toestemming geeft om Gebruikers met Derde Partijen te verbinden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt door een individu of organisatie om te werven voor een andere website, gebruikers te benaderen voor werkgelegenheid, contractering of enig ander doel voor een bedrijf dat niet is aangesloten bij het Bedrijf, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U gaat ermee akkoord om de Diensten en Website niet te gebruiken om contact op te nemen, adverteren, werven of verkopen aan andere Gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders toegestaan onder deze Voorwaarden.

8. Voorbehoud van rechten

Het Bedrijf doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de technologie de Website en de Diensten veilig en beveiligd houdt. Geen enkele technologie is echter volledig veilig. Als gevolg daarvan kunnen we, hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare methoden om uw persoonlijke informatie te beschermen, de absolute beveiliging ervan niet garanderen. Behalve zoals expliciet vermeld in deze Voorwaarden, is uw gebruik van de Website en Diensten op eigen risico. De Website en Diensten worden geleverd op basis van een “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” zonder enige garantie. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en Diensten af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op eigendomsrechten, handelspraktijken of uitvoering.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

Het Bedrijf garandeert niet de waarde, kwaliteit, compatibiliteit of enig ander aspect van de Derde Partijen, Producten of enige andere informatie die wordt verstrekt, geconsumeerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld (hierna in deze sectie: de “Functies”). Elke Functie is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de toepasselijke Derde Partij of Gebruiker die deze gebruikt, dan wel de Diensten of Website gebruikt. Het Bedrijf verbindt zich er niet toe om dergelijke naleving te controleren en kan handelen waar niet-naleving wordt vastgesteld zoals besloten wordt naar eigen goeddunken, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u blootgesteld kunt worden aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, onaanvaardbaar, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor u is.

10. Diversen

Elke vordering tegen het Bedrijf moet binnen één (1) jaar na de datum waarop een dergelijke vordering is ontstaan, worden ingesteld. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt deze bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die het originele effect van de bepaling het dichtst benadert, en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van volledige kracht en effect. Niets in deze Voorwaarden creëert enige agentschap, arbeidsrelatie, joint venture of partnerschapsrelatie tussen u en het Bedrijf of stelt u in staat namens het Bedrijf te handelen. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.